WOODBURY (1834-1885) & PAGE (1833 - 1865)

Road to Tjikoendvel

1880
Tirage albuminé
21 x 26 cm

Road to Tjikoendvel