SOLD

Kusakabe KIMBEI (1841-1934)

Fujiyama from tea plantation, Shizuoka, Tokaido

Albumen print heightened in watercolor
circa 1880
20 X 22,5 cm

Fujiyama from tea plantation, Shizuoka, Tokaido