Cynthia SALVADORI (1935-2011)

Portrait of a Masaï Young man

Late 1960s
Vintage Gelatin silver print
25 x 20 cm
Studio stamp on the reverse "Copyright Cynthia Salvadori/Studio San Tommaso Porto San Giorgio, Italy"

Portrait of a Masaï Young man